Algemene Voorwaarden Digiflyerdesign

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Algemeen

3. Offertes

4. Prijzen, leveringen en betalingen

5. Opdrachten en wijzigingen

6. Inschakeling derden voor uitvoerende werkzaamheden

7. Facturering en betalingstermijn

8. Opschorting, staking en ontbinding

9. Levertijden / overschrijding leveringstermijn

10. Zorgplicht

11. Reclames, klachten en bewijs

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

13. Exoneratie

14. Overmacht

15. Intellectuele eigendom

16. Materialen

17. Geheimhouding

18. Overeenkomst en opzegging

19. Afwikkeling relatie

20. Bevoegde rechter

 

1. Definities

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Onder bureau wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan bureau om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen bureau ten behoeve van opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2. Algemeen

1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van bureau vervallen.

2. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van bureau, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en bureau.

3. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door bureau schriftelijk is bevestigd.

4. Afspraken met personeel van bureau binden bureau niet, tenzij schriftelijk door hem bevestigd.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens bureau voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,- voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

6. Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van opdrachtverstrekking aan bureau, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

7. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

8. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden bureau slechts, indien deze door hem uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

9. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over „schriftelijk‟, wordt een bericht per e-mail hieraan gelijkgesteld.

3. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Desgevraagd zal bureau voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever ter goedkeuring overleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal bureau opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door bureau gewerkte uren en de daadwerkelijk door bureau gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

5. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door bureau ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uit te maken.

4. Prijzen, leveringen en betalingen

1. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, koeriers-, transport- en portokosten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar bureau is gevestigd.

3. Alle betalingen dienen aldaar op een door bureau aan te wijzen rekening te geschieden.

4. Ons standaard uurtarief voor productie bedraag € 60,00 euro per uur mits uitdrukkelijk anders overeengekomen buiten deze Algemene Voorwaarden. Ons UI (User Interface) en Online Marketingtarief (S.E.O/S.E.A. en Social Marketing) bedraagt € 80,00 euro per uur mits uitdrukkelijk anders overeengekomen buiten deze Algemene Voorwaarden.

5. Opdrachten en wijzigingen

1. Een opdracht wordt door bureau aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

2. Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

3. Bureau is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

4. Indien een opdracht uitblijft, behoudt bureau zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, DTP- en accountkosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

5. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan bureau te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling dan wel telefonisch opgegeven, dan is het risico voor rekening van opdrachtgever. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door bureau.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door bureau buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

8. Eén correctieronde is in de prijs inbegrepen. Correcties die daarna alsnog door opdrachtgever opgegeven worden, geschieden altijd op basis van nacalculatie.

9. Indien opdrachtgever de verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan bureau alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien bureau dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

10. Bureau behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

11. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

12. Bureau verplicht zich de zijn opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch bureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door het niet verwezenlijken van het door opdrachtgever beoogde doel.

6. Inschakeling derden voor uitvoerende werkzaamheden

1. Indien zulks naar het oordeel van bureau redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is bureau gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.

2. Indien opdrachtgever zelf voor executie (productie, lithografie en alle overige externe zaken) zorg draagt, is bureau niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uiteindelijke resultaat. De aansprakelijkheid van bureau eindigt op het moment van overdracht van de basis- c.q. reproductiematerialen.

7. Facturering en betalingstermijn

1. Bureau draagt zorg voor tijdige facturering per project. Deel- of voorfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deel- of voorfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

2. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in euro.

3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door bureau van opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop bureau tot betaling van deze kosten verplicht is.

4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door bureau van opdrachtgever te zijn ontvangen.

5. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens bureau voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promesse-disconto plus 2%.

6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de in vordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 100,00 per vordering bedragen.

 

8. Opschorting, staking en ontbinding

1. Bureau is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

2. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met bureau voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft bureau het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van zijn recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan bureau verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

3. Bovendien is bureau gerechtigd de tussen hem en opdrachtgever bestaande

overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met bureau gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is bureau alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en intresten veroorzaakt door de wanprestatie van opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door bureau gederfde inkomen.

 

9. Levertijden / overschrijding leveringstermijn

1. De opgegeven levertijden gelden bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft bureau ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie en geeft niet-tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens bureau.

2. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij bureau worden afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/ uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal bureau daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

Bij niet-tijdige levering door opdrachtgever is bureau gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

 

10. Zorgplicht

1. Bureau zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen.

2. In het bijzonder draagt bureau – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

3. Bureau verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de zijn toevertrouwde materialen zoals dia’s, audio-/en visuele materialen, documenten en andere te reproduceren en/of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en te bewaren, doch bureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet- vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor eigen rekening en risico te verzekeren.

 

11. Reclames, klachten en bewijs

1. Ter zake van zichtbare gebreken moet opdrachtgever terstond nadat bureau de door hem verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

3. Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij bureau worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van bureau beslissend.

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, die bureau aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde bureau effectief vrijwaart. Bureau zal al hetgeen doen, respectievelijk opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

2. Opdrachtgever vrijwaart bureau tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid van de feitelijke inhoud van in opdracht van opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van bureau ex artikel 10 van deze voorwaarden.

 

13. Exoneratie

1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van bureau ter zake wordt vastgesteld, zal dit te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verder schadevergoeding is bureau nimmer verplicht.

2. De aansprakelijkheid van bureau voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocketkosten ter zake van het geleverde. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

3. Bureau is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

14. Overmacht

1. Ingeval bureau door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij bureau hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming door stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

 

15. Intellectuele eigendom

1. Auteursrechten en het Intellectuele Eigendomsrecht, voortvloeiende uit de werkzaamheden, behoren toe aan bureau tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.Op het moment dat de relatie tussen opdrachtgever en bureau eindigt, zullen de rechten tegen betaling van 150% van de ontwerp- c.q. creatieve kosten aan opdrachtgever worden overgedragen. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal bureau voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is.

2. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij bureau tegen de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

3. Bureau zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het tweede lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 13 van deze voorwaarden, opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde bureau binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingonderhandelingen noodzakelijk is.

4. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van, herhaling of vermenigvuldiging van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bureau.

 

16. Materialen

1. Alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, litho’s, dia’s, films en andere publiciteitsmaterialen (verder: “de materialen”), die bureau voor of in verband met een opdracht ontwikkelt of doet ontwikkelen, worden door bureau met de grootst mogelijke zorg omringd en bewaard gedurende drie volle kalenderjaren. Aan het einde van deze periode kan bureau opdrachtgever verzoeken mee te delen of deze er prijs op stelt dat de materialen nog langer door bureau worden bewaard.

2. Bureau geeft op verzoek van opdrachtgever de materialen af, mits de daarop betrekking hebbende facturen zijn voldaan, althans daarvoor redelijke zekerheden zijn gesteld.

3. Bij het einde van de samenwerking zal bureau de nog onder het bureau berustende materialen op eerste verzoek afgeven aan opdrachtgever, zonder daarvan een kopie, afschrift, samenvatting of enig ander onderdeel te behouden, mits opdrachtgever alle door hem onbetwiste facturen heeft betaald, althans daarvoor redelijke zekerheden heeft gesteld.

 

17. Geheimhouding

1. Bureau zal alle informatie in de ruimste zin des woords omtrent opdrachtgever (dus ook het feit dat bureau voor opdrachtgever werkt of heeft gewerkt), zijn strategieën en zijn producten strikt vertrouwelijk behandelen en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers, toeleveranciers of media, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de opdrachten. Het zal de informatie tijdens de duur van deze overeenkomst en na het einde daarvan nimmer zonder de toestemming van opdrachtgever openbaar maken, aan derden ter inzage of in gebruik geven, of ten behoeve van derden gebruiken.

 

18. Overeenkomst en opzegging

1. Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3. Een overeenkomst is in beginsel een langdurige relatie en wordt aangegaan voor de periode van één jaar tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

4. Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst.

5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoove van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

 

19. Afwikkeling relatie

1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij bureau bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag tegen kostprijs (alle eventuele kosten ten behoeve van het overdrachtelijk maken van digitale en andere materialen) aan opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan bureau ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar opdrachtgever dan wel naar een door hem aan te wijzen derde.

2. In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en bureau eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

20. Bevoegde rechter

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin bureau gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.